BURSA SALTANAT KAPISI - BURSA SEVDAM

Breaking

Bursa ve Osmanlı eserleri Ulu şehir Bursa

BURSA SALTANAT KAPISI

    BURSA KALE SURLARI VE KAPILARI

 Antik kaynaklar bugünkü Bursa'nın kurucusu 1.Prusisas (M.Ö., 232-192) olarak göstermektedir Bursa'nın kuruluşu ile ilgili birçok söylence ve hikaye bulunur en çok bilinen hikayeye göre Kartaca kralı hannibal Roma imparatorluğu ile yaptığısavaşı kaybedince birlikleriyle beraber 1.Prusisas 'a sığınır. Burada zafer kazanan bir komutan gibi karsılanıp saygı görür. Bu yakınlığa karsılık olarak Hannıbal emrindeki askerlerle bir şehir inşa eder buna Pursias'ın adını verip ona armağan eder burası ilk yerleşim bölgesi olması nedeniyle geçmişten günümüze birçok medeniyete ait izleri görebileceğimiz hisar bölgesidir.Bursa Kalesine ait surlar hisar bölgesinin bulunduğu doğal kayalıklar üzerine Bursa'nın ilk kurucusu olan Bitinyalılar tarafından yapılmıştır. Surlardaki ilk onarımı Orhan Bey yaptırmıştır. Hatta bu tamirat  sırasında bazı bizans dönemi devşirme yapı malzemelerininde kullanıldığı görülmektedir zaman zaman kapsamlı tamiratlar gören surlar Osmanlı Döneminde özellikle timur saldırılarından sonra ve arkasından yaşanan kahraman oğlu Mehmet Bey'in kuşatması sonucu Hacı İvaz Paşa tarafından tamirat yapılarak güçlendirilmiştir. Bundan başka 1651 ve 1855 yıllarında ise tekrar teferruatlı bir onarım geçirilmiştir Toplam uzunluğu 3.38 kilometreyi bulan surlar Saltanat Kapısı (Hisar Kapı) Yer Kapı (Bab-ı Zemin) Fetih Kapısı (Su Kapısı) Zindan Kap ve Kaplıca Kapısı olmak üzere 5kapı ve 14 burca sahiptir. Bu kapılardan en büyüğü ve Şehir Kapısı niteliğindeki saltanat kapısı olup Tophane'ye cıkan yolun Ortapazar Caddesi başlangıcta yer almaktadır. Korunması güç olana Pınar Başı bölgesinde surlar çift sıralı olarak inşa edilmiştir.Ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyehatnamesinde Surlardan bahsederken çevresinin 10 bin adım olduğunu 67 kule ve 5 kapısının mevcut olduğunu bizlere bildirmektedir.Bölgede Bitinya, Roma ve Bizans dönemini yansıtan sur duvarlasrı, birçok yeni yapı temelinden çıkan buluntu ve kalıntıların yanında Osmanlı Dönemine ait camii mescid türbe çeşme sivil mimari örneği yapıların yoğun olarak yer alır. Bunu yanında Bithinya Sarayına ait saray kazı alanı ile uzun süre başkentlik yapmış Bursa'da devletin idale edildiği Bey Sarayı alanı bulunur. Bölgede yer alan sivil mimari örneği yapılar ve özgünlüğünü koruyabilmiş sokak dokuları ise ayrı bir zenginlik ve güzellik oluşturmaktadır Bursa Kalesine ait Sur duvarları ve Kale kapılarına ait restorasyon ve yeniden ayağa kaldırma çalışmaları osmangazi belediyesi tarafından 2002 yılında Maltepe Üniversite'sine başlattırılan projelendirme çalışmaları sonucunda 2005 yılı başlarında kısmen retorasyon projeleri onaylattırılmıştır ilk uygulma Saltanat Kapısında başlatılan proje kapsamında 2005 Mayıs ayında Harç Koyma Töreni ile Bursa Sur ve Kapılarını yeniden ayağa kaldırma çalışmaları başlatılarak dünden bugüne kültürel köprü olan surlar restore

 ~ BURSA CASTLE WALLS AND DOORS ~
The founder of the ancient sources present Bursa 1.Prusisas (BC, 232-192) as shows by many myths and stories are most known story about Bursa's body along with yaptığısavaş the lost unity with the Carthaginian king Hannibal Roman Empire 1. Prusisas' a refuge. Here is revered as a commander victorious met. This corresponds in proximity to build a city with troops under the command of Hannibal is it Pursias's name and give him a gift of it here because it is the first residential area in the past and present can see the traces of many civilizations fortress.Of Bursa castle walls were built by the founder of the first Bitinyalı on natural reefs in Bursa of forts. The first repair of the wall was built Orhan Bey. In fact, this is some of the byzantine period during repairs reused are being used in the building materials of the time when you see extensive repairs to walls during the Ottoman Period, especially the thymus after the attack and subsequently experienced hero son Mehmet Bey's siege results Haji İvaz were strengthened by repairs by Pasha. The sophisticated again in 1651 and 1855. Furthermore, passed a repair 3:38 kilometers in total length walls Imperial Gate (Gate Hisar)Location Gate (Bab-ı Floor) Fatah Gate (Water Gate) Dungeon container and has 14 towers,including 5kap and spas door. This is the reign of the door on the nature and largest city gate door is located on the road Ortapazar Avenue Armory cık to start with. Protection of power from Spring Head of the double row of walls constructed edilmiştir.ünl the traveler Evliya Çelebi Travel experimental stages of environmental talking about Sur is 10 thousand steps is the presence of 67 towers and 5 door we report to.Bny new buildings and a mosque next to the ruins of the Ottoman mosque shrine fountain is located in deitinya region, reflecting the Roman and Byzantine periods duvarlasr walls, finds the foundation of manse structures of civil architecture. Besides this, the palace belonging to the palace excavated area with Bithiny long as the state has been the capital Bursa idal Mr. Hall has areas. Located examples of civil architecture in the region structures and the street tissue preserved its authenticity as a result of a separate wealth and create beauty Bursa Castle belonging to the city walls and the castle gate belonging to the restoration and re-lift up work by osmangazi municipality in 2002 Maltepe University to The start the project work in early 2005 retorasyo first part of the project has been approved by the Sultanate Gate toolkit with mortar laying ceremony in May 2005, the scope of the projects initiated Bursa walls and doors lift up their work again today initiated the cultural bridge yesterday walls restored...