29.08.2016

NAKKAŞ (MINIATURIST) ALI MASJID

14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini
yapan Bursa'lı ünlü usta Nakkaş Ali efendi tarafından II.Murad döneminde (1421-1451)yaptırılmıştır asıl ibadet mekanı son cemeat yeriyle birlikte dikdörtgen planlı küçük boyutlu bir mahalle mescididir 2011. yılında Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından rekonstrüksiyonu yapılarak tekrar ayağa kaldırılmıştır mescidin yanındaki haziresinde Nakkaş Ali'nin oğlu Deftedar Osman Çelebi ve Nakkaş Ali'nin torunu Bursa'lı ünlü Divan şairi Lamii Çelebi ile birlikte çoğunlukla Nakkaş Ali'nin soyundan gelen Aile bireylerinin mezarları bulunmakta. NAKKAŞ (MINIATURIST) ALI MASJID This masjid was built by famous miniaturist master craftsman NakkasAli Efenffi from Bursa known to have lived in the
14th -15th century, during the reign of Murad II (1421-1451). Nakksa Ali Efendi performed the stone carving workmanship and the hand-drawn decorations in both ''Yeşil'' mosque and ''Yeşil'' Mausoleum. This mosque -its main prayer hall, together with its portico for latecomers- is built with rectangular plan. It is a small-scale, neighbourhood masjid. Re-construction of both structures was made and thus they were reected in 2011 by the ''Ckıflar Bölge Müdürlüğü''(the Foundations' Directorate-general's Regional Directorate).In the countyard next to this masjid, there are the tombs of family members mostly from the blood-line of miniaturist Nakkas Ali, together with those of accountant Osman Çelebi, the son of Nakkas Ali, and famous Bursa diwan poet Lami'i Çelebi, the grand-son of Nakkas Ali.

7.07.2016

SATI FAKIH MOSQUE

SATI FAKİH CAMİİ 15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi (1451-1481)Hocalarından olup oğulları Murat Hasan ve Alaaddin'de babaları gibi Bursa'nın hocalarındandır Mevlana Murat Fakıh babasının yaptırmış oldugu bu camide imamlık yapmıştır yapı dikdörtgen planlıdır Cami'nin doğusundaki haziresinde Satı Fakihe ait türbe bulunmakla birlikte mezar taşı yoktur ayrıca hazirede çoğu Hacı Ali Efendi ailesine mensup ve 1819-1832 yılları arasında tarihlenen çeşitli mezarlar bulunmaktadır zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren camii 1957 yılında kapsamlı restore çalışmasıyla günümüze kadar gelmiştir
SATIH FAKIH MOSQUE This mosque was built in the 15th century by satı fakıh satı fakı was one of the hodjas during the reing of mehmed the conqueror (1451-1481) and his sons murad hasan and alaaddin were hodjas in bursa like their father mevlana murad fakih worked as an imam in this mosque built by his father. This structure is built with a rectangular plan. Although the mausoleum of Sati Fakih situated in the graveyard at the mosques's east, there is no tombstone. Most of the tombs in this graveyard belong to the family of Hadji Ali Efendi. The are various tombs dated between 1819 and 1832. In the course of time, this mosque was renovated several times, also in 1957

2.06.2016

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY

ORUÇ BEY TÜRBESİ
Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi tarafından da görevlendirilmiştir daha sonra çelebi Mehmed'in hizmetine girerek 1422.yılında Beyler Beyi olmuş ve ardından II.Murad zamanında Vezirlik görevine getirilmiştir burada bulunan yekpare mermer kapaklı sanduka'nın Oruç Beye ait olduğu söylenmektedir ortadaki mermer sanduka Oruç Bey'in kardeşi Mahmut bey'in kızı Zeynep hanım'a vefatı (1510) aittir üçüncü mezar ise yine Oruç Bey'in ailesinden bir kisiye aittir Oruç Bey'in kabri ve yanındaki mezar taşları 2008.yılında Osmangazi belediyesi tarafından düzenlenerek türbe haline getirilmiştir.

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY
Oruç Bey a statesman from Bursa is the son of kara timurtaş pasha and the younger brother of umur (omur) bey he was a commander during the reign of Yıldırım Beyazıd (1389-1403) appointed to this duty by süleiman çelebi later on he joined  the services of çelebi mehmed baceme beylerbeyi of governor-general in 1422. and thereafter was appointed to the duty of a "vizier"in the times of murad II.ıt is said that the sarcophagus with its monolithic marble cover situated in this mausoleum is the one of Oruç bey the marble sarcophagus in the centre the one of zeynep hanım (died 1510) the doughter of mahmud bey the younger brother of oruç bey in the third sarcophagus too there is a family member of oruç bey buried in 2008.the gravesite of oruç bey and the tomstones next to it were rearrenged by osmangazi munıcipality and thus transformed into a mousoleum


1.06.2016

VELED-I YANIÇ MOSQUE

VELED-İ YANİÇ
Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad
Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezıd döneminde (14.yüzyıl) Bursa'da devlet işlerinde bulunmuştur Ankara savaşına'da katılmış Osmanlı devletinin ilk dönem komutanlarında'dır 1450 yıllarında vefat etmiştir kendi adıyla anılan Cami'inin avlusunda gömülüdür

VELED-İ YANİÇ CAMİİ
Cami 1440.yılında Mahmud Çelebi yaptırılmıştır kare planlı mescidin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür minare Camii dışında giriş kapısının tam karşısında bulunmakta olup bir çeşmenin üzerine dört ayakla oturtulmuş beş basamakla çıkılan kubbe biçimindedir

VELED-İ YANİÇ ÇEŞMESİ
İç içe geçmiş iki sivri kemerin ortasında yer alan alınlığında 1331.(1931) tarihli onarım kitabesi vardır çeşmenin üzerinde tuğladan dört ayak üzerine oturan cami minaresi yer alır.

VELED-İ YANIÇ
Veled-i Yanıç was a sufi whose real name was Mahmut his father was hadji Hayruddin the son of yanıç he worked under state service during the reings of murad hüdavendigar the first and Yıldırım bayezıd he was one of the commanders of the ottoman stete he olso combated in the Ankara war he died in 1450s. he is burıed in the courdyard of the mosque which is known with his name

VELED-İ YANIÇ MOSQUE
The mosque was buıld in 1440 by Mahmud Çelebi the square planned mesjid is covared with an octagon-shaped dome the minared is buıld like a tower which can be climbed by five stairs and is placed over the fountain outside of the mosque right across the entrance with the support of five legs

VELED-İ YANIÇ FOUNTAIN 
There is a lagend concerning the raparation of the fountaın in 1331.(1913) placed on the pediment in the middle of the overlapped tapering arcs the mosques minaret rises on four birick legs over the fountaın.
6.02.2016

KAPAN KHAN

KAPAN HANI
Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan önce kontrol edilmesi ve tartılmasını sağlamak için inşa ettirilmiştir yapı "kapan"adını bu işlevinden dolayı almıştır yapıldığı dönemde artan tarım ürünlerinin pazarlandığı önemli bir handır kapan hanı iki katlı olup bir avlu etrafındaki revaklara açılan odaları bulunduğu ve 29 odası olduğu 1685 yılına ait kayıtlarda tespit edilmiştir Han'ın ortasında ise bir mescid yer almaktaydı Han ortasına mescid yaptırma geleneği Kapan Handan sonra inşa edilecek diğer hanlara da örnek olmuştur 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

KAPAN KHAN
 This khan was built by Sultan Murad I.during the second half of the 14th century in order to provide control and weighing of those goods being supplied to the town before being sold there this structure is called "kapan"or "bascule"due to this function "kapan"khan was an important khan during its period of construction the prodiction of agricultural products increased and such were marketed there "kapan"khan is a two-floor structure A record from 1685.reveals that there were rooms opening towards the riwaqs surrounding a courtyard and that the khan had 29.rooms at the khan's centre however there was a masjid the tradition to built masjıd at the centre of khans became an example for those other khans to be built after "kapan khan"this khan is located within a site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.


5.02.2016

İBRAHİM PASHA /MAHKEME (COURTHOUSE)PUBLIC BATH

İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI
Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki İmaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır bir rivayete göre yapının içinde bulunduğu mahallede Kadı Konağının yer alması nedeniyle mahalle Hamam ve caminin "mahkeme"adıyla anıldığı bilinmektedir Hamam çifte Hamam olarak yapılmış olup erkekler ve kadınlar bölümü bulunmaktadır kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk ( soyunmalık) sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından 2010.yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır yapının günümüzde erkekler bölümü özgün işlevi ile kadınlar bölümü ise kültür merkezi olarak kullanılmaktadır

İBRAHİM PASHA /MAHKEME (COURTHOUSE)PUBLIC BATH
This Hamam was built in 825.A.H.(1421)by İbrahim Pasha son of Candarlı Hayrettin Pasha
According to the wagf's charter its purpose was to provide earnings to the soup kitchen in İznik According to a rumour it is also known that both Hamam and mosque are mentioned as "Mahkeme"or"courdhouse"too since the kadhi's residance was stuated in this neighbourhood this Hamam is built as a double Hamam with a men's and a women's section both men's and women's section consist of a cool room (frigidairum or changing cubicle) a hot room (caldairum) and a "halvet"or washing cell section a water reservoir and a "kulhan"(or boiler room)(oven)each the restoration work started by Bursa Metropolitan Municipality in 2010 was complated in 2011.today its men's section is used with its original fuction whereas the women's section is used as a cultural centre.

4.02.2016

UMURBEY PUBLIC BATH

UMURBEY HAMAMI
1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden anlaşılmaktadır Umur Bey Osmangazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşanın oğludur hem Asker hemde Bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde Vezir rütbesi almıştır Umurbey Hamamı dikdörtgen planlı bir "tek"Hamamdır soğukluk ılıklık ana mekanlarından oluşur Hamam ısıtmalı Hamamlardan olup su deposu Külhan (ocak) yapının sonunda yer almaktadır 1990.lı yıllara kadar Hamam olarak kullanılan yapı 2008.yılında restore edilerek Tofaş sanat galerisi olarak kullanılmaktadır

UMURBEY PUBLIC BATH 
The waqf epitaph board mounted on the wall of "Umurbey"mosque reveals that this Hamam or publıc bath was donated by Umurbey to this mosque prior to 1440.Umur Bey was the son of Kara Timurtaş Paşha one of the brothers in arms of Osman gazi during the reign of Murad II.Umur Bey both a soldier and a scholar was granted the rank of Vizier "Umurbey"Hamam is a single Hamam built with a rectangular plan ıt consists of there main sections the cool room (caldarium)as this Hamam is one of those having a heating system it disposes of a water reservoir and a "külhan" (or boiler room/oven)which are stuated at the end of the structure until the 1990s this structure was used as a Hamam and restored in 2008.since when it is used as TOFAŞ art gallery.


2.02.2016

KADHI/PERSEMBE (THURSDAY) PUBLIC BATH

KADI (PERŞEMBE) HAMAMI 
1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir getirmesi için inşa ettirilmiştir Mustafa Efendi'nin hamamı Bursa Kadılığı sırasında yaptırmış olması ve mütevellilerin (vakıf memuru) çoğunun Kadı ve Hoca olması nedeniyle Hamama"Kadı hamamı" denilmiştir ayrıca Hamam Perşembe Hamamı"yada Hamamı-Atik"adlarıyla bilinmektedir küçük ölçekli yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir "tek"hamamdır soğukluk (soyunmalık) kısmı günümüze gelemeyen Hamam ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1980'li yıllarda restore edilerek çarşı haline getirilmiş ve etrafı dükkanlarla çevrilmiştir.

KADHI/PERSEMBE (THURSDAY) PUBLIC BATH
This Hamam or publıc bath was built prior to 1490. by hadji Hasanzade Kzasker Mustafa Efendi a high judiciary official in order to provide income to his mosque and his madrasah in Haydar İstanbul as this Hamam was built while Mustafa Efendi was kadji of Bursa and as most of the mutewallis or waqf officials were kadhıs and hodjas this Hamam was called"Kadı Hamam"(the kadhi Hamam) this Hamam is also known as"pershembe Hamam"or"Hamam-i Atik"this small-scale strucrure is a "single"Hamam built with a rectangular plan stuated in east-western direction this structure was repaired in the 1980s,converted into a covared market shops were built around it.1.02.2016

IVAZ PASHA MOSQUE

İVAZ PAŞHA CAMİİ
Yeşil külliyesinin mimarı olan Hacı İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir Cminin Vakıf kaydı 1427.yılında tescil edildiğinden yapının bu tarihten önce inşa edildiği bilinmektedir ilk yapıldığında Mescid olarak inşa edilen yapı 1642. yılında Seyyid Mehmed Efendinin Mimber koydurmasıyla Camiye dönüşmüştür günümüzde yaptıranın adıyla anılan İvaz Paşa Camii Vakıf kaydında "İmadiye Mescidi"olarak geçmektedir ayrıca Cami çevresindeki Çarşı ve alana istinaden "Kazzazhane mescidi" veya "Tavuk Pazarı Mescidi"olarak'da anılmıştır caminin enine dikdörtgen planlı asıl ibadet mekanı yan yana iki kubbe ile örtülüdür camii 1557. 1642. 1860. 1967. 1968. 1990 yılları arasında onarım görmüş 2014. yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

IVAZ PASHA MOSQUE
This mosque was built by hadji ivaz pasha the architect of "Yeşil Külliye"as this mosque's wagf record is dated1427. it is known that this structure was builtprior to this date initially this structure was built as a Masjıd in 1642. it was converted into a mosque by adding a pulpit made by seyyid Mehmed Efendi today it is called "ivaz pasha"mosque according to its sponsor but in the related wagf record it is also mentioned under the name of "imadiye"Masjıd due to the covared Market and the area in its surroundings this mosque is also called "kazzazhane"the silk spinning workshop masjıd or"tavuk pazarı"the"chicken"masjıd this mosque's main prayer hall built with a rectangular plan in width is covared with two domes side by side this mosque was renovated in 1557. 1642.and in 1860.between 1967. and 1968. as well as in 1990 this mosque is located within a site which was inscribedon the UNESCO world haritage list in 2014.
Bumerang - Yazarkafe