ERTUĞRUL GAZİ                                      (1188-1281 Ertuğrul gazi bey Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman bey in babası...


 ERTUĞRUL GAZİ                                    
 (1188-1281 Ertuğrul gazi bey Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman bey in babasıdır Oğuz Bozok kolundan Kayı boynuna mensuptur babası Kayaalp oğlu Süleyman şahtır bazı kaynaklara göre ise babasının Gündüz alp olduğu yazılıdır kesin Olmasa da bu gün kabul edilene göre Ertuğrul Gazi nin babası Gündüz Alp tir yakın dönemde arkeolaglar tarafından bulunan Osman Bin Ertuğrul Bin Gündüz Alp yazısının darp edildiği bir sikkede bu görüşü teyit etmektedir annesi Hayme Hatun olup Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyünde medfundur. Önce toprak sonra bayrak ülküsü ile batıya doğru göç eden Kayı beyi Süleyman Şah rivayete göre Fırat Nehrini geçerken atından düşerek vefat eder. Mezarı bugün Suriye sınırları içerisinde Raka Kasabası civarına bulunan Ceber Kalesindedir. Süleyman Şah ölünce yerine Bey olarak Ertuğrul Bey seçilir. Göç yorgunu kayı boyunda ekseriyetle anavatana dönme eğilimi vardır. Kayı boyuna bey seçilen Ertuğrul Bey Sungur Tekin ve Günoğdu Bey'in anavatana dönme arzularına engel olmaz.Kayı boyunun en büyük çoğunluğu Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey ile beraber geri dönerken Ertuğrul Bey kardeşi Dündar Bey ve mahiyetindeki 400 çadırlık Kayı Aşireti, Batıya doğru ilerlerler. 1230 yılında Sivas Sürmeli Çukur da tanık oldukları savaşta zayıf olanlardan yana tavır alarak anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaadin Keykubad'ın moğulları yenmesini sağlamıştır bundan çok memnun olan 1. Aladdin Keykubad Ertuğrul Gazi Bey'e hilat giydirip Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini hediye olarak vermiştir. Beraber başladıkları Eskişehir yakınlarındaki Sultan Önü Muhasarası'nı moğullar yüzünden Ertuğrul Gazi Bey'e bırakan 1. Aladdin Keykubad Sultan Önü, Domaniç, Ermeni, Derbendi ve Söğüt'ün fethi haberini alınca çok sevinmiş Ertuğrul Gazi Bey ve aşiretine Domaniç'i yaylak Söğüt'ü ise kışlak olarak vermiştir. Selçuklu'nun Uç Bey'i olarak 50 yıl adalet ve hükmettiği bu topraklarda gerek tebasının gerek komşu tekfurlukların güvenini kazanmış ayrıca Mevlana Celallaleddin-i Rumi ve dünürü Şeh Edabalı'ya büyük hürmet göstererek kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin maddi ve manevi temellerinin sağlam bir şekilde atılmasına vesile olmuştur Ertuğrul Gazi ve eşi Halime Hatun'un; Gündüzalp, Savcı bey ve Osman Bey olmak üzere üç oğlu vardır doksan üç yaşında vefat eden Ertuğrul Gazi Bey kendi beldesi olan Söğüt'de toprağa verilmiştir. Ertuğrul Gazi Bey'in 1231'de ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu toy (şenlik) geleneği günümüzü halen devam etmektedir. Yörükler her sene eylül ayının ikinci cuma günü Türkiye'nin dört bir yanından Ertuğrul Gazi Ocağı Söğüt'e gelerek çadırlarını kurar ve üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle Ertuğrul Gazi'yi anarak toy geleneğini ihya ederler. 
ALLAH, BİZLERE BU TOPRAKLARI YURT EDİNEN ERTUĞRUL GAZİ BEY'E GAZA YOLDAŞLARINA VE NESLİNE RAHMET EYLESİN

       ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
                  KAPI KİTABES                                                                                                                                                        
Şeref-i şevket ile Aleme Sultan Hamid Eyledi Saye-i Umranını Medd-ü temhid İşte Ez Cümle Olup  Ahd-ü Hümayununda Türbe-i Hazreti Ertuğrul Gazide Cedid Sene Binyüz Dahi Yetmişbir İken Ahmet Han Temelinden Bunu Etmişti Bina-ü Tecdid Çok Vakit Geçmekle Münhedim Olmada İken Pederi Şah-i Zaman Hazreti Sultan Mecid Bir İki Çeşme-ü Pevvare İlave Ederek Şeref-i Türbeyi Tamiri İle Etmişti Mezid Şimdide Mevkiini Havi Harita Yapılıp Nazar-ı Ali-i Şahanede Oldukta Bedid Yeniden Eyledi İnşasını Emr-ü ve Ferman Şeref-ü ve Ziyneti Hakkari Olundu te-yip Yani Bu Tarz Dilavize Hamid Han KoduOldu Sandukasına Böyle Ruham İle Ferid Ne Kadar Var İse Kubrunda Kubar-u Şüheda Zir-i Sanduka-i Hararede Ederler Tamhid Bunların Yattığı Müddetçe Bu Merkadlerde Şevket-ü ve Saltanatın Eylesün Allah Medid Kaimmakam Zühti Kulu Kuşeş-i Bihad Etti Bunun İmarına Meskür Kıla Ol Rabbi Vahit Dedi Salih Kulu Tarih Güher Tevşihin Kıldı Bu Türbeyi Mamur O HAKAN HAMİD

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
KAPI KİTABESİNİN TÜRKÇE Sİ

Aleme Şeref Haşmet ve Saltanat Veren Sultan Hamid İmarı Sayesinde Şerefini Uzatıp Kuvvetleştirdi
İşte Bu Cümleden Olup Onun Yeminli Saltanatında Hazreti Ertuğrul Gazi Türbesi Yenilendi Sene Bin yüz Yetmiş Birde Ahmet Han Bu Türbeyi Temelinden Yenilemişti Aradan Çok Vakit Geçmesiyle Türbe Yıkılmak Üzerken Zamanın Şahı Olan Abdul Hamid in Babası Sultan Mecid de
Bir İki Çeşme İlave Ederek Türbenin Şerefini  Artırmıştır Şimdide Mevkiini içine alan Harita Yapılınca Yüksek Bakışlarda Görünür oldu Meydana Çıktı Abdül Hamid İnşasını Yeniden Emir Ve Ferman etti Şeref ve Süsü Hakikat tan Kuvvet Buldu Yani Bu Şekil Gönül Alıcılığı Hamid Han Yaptı
Ertuğrul Gazinin Sandukası da Mermerle Eşsiz Oldu Ertuğrul Gazinin Yakınında Ne Kadar Şehit Kabirleri Varsa Sandukanın Gerisinde Allaha Hamd Ederler Bu Mezarlar da Bunlar Yattığı Müddetçe Allah Onun Abdül Hamid in Haşmet Ve Saltanatını Uzun Eylesin Kaymakam Zühtü Kulu Türbe İçin Pek Çok Çalıştı Bir Olan Allah Onun Çalışmasını Makbul Eylesin Salih Kulu Süslenmiş Cevherin Tarihini Söyledi Bu Türbeyi Hakan Hamid İmar Edip Şenlendirdi

 BAK OĞUL !
Beni kır şeyh Edebalı'ı kırma, O bizim boyumuzun ışığıdır.Terazisi dirhem şaşmaz. Bana
karşı gel, ona karşı gelme bana. karşı gelirsen üzülür incinirim,ona karşı gelirsen gözlerim sana   bakmaz, baksada görmez olur.Sözümüz Edebalı için değil senceğiz içindir, bu dediklerimi  
vasiyetim say. sene:1304-1886
                                 
 KAYI BOYU'NUN ANADOLU'YA GÖÇÜ
Türkelrin ilk büyük devletini Günortaç elinde Oğuzhan kurdu. Bu devlet Kore'den Hazar denize kadar 26 devleti idaresine aldı. Fakat bu imparatorluk Çinlilerin tazyiki ile yıkıldı. Daha sonraki Türk Boyları ;                                                  
                          OĞUZ HAN
  BOZOKLAR                         ÜÇOKLAR
Gün Ay  Yıldız                     Gök   Dağ   Deniz
 kayı yazır avşar                bayındır salur ığdır
 bayat dodurga beğdili   çavundur alayuntlu büğdüz
 alkaevli döğer karkın        çepni eymür yıva
 karaevli yıpırlı çaruklu    peçenek üregil kınık  
     
 Bu boylara ait kültürümüzde çok izler vardır. Osmanlı Devlet teşlilatına sağ kol, sol kol olmak üzere iki düzen esaslı bir kaide yer alır. Ve 24'lü üzerine ait örnekler vardır.
24 Oğuz Boyu içinde önemli bir mevkiye sahip olan Kayı Boyu'nun arması iki ok ile bir yaydan ibarettir. Kayı'nın manası ise '' Muhkem, Kuvvet ve Kudret sahibi'' demektir. Dede Kokut ta eserinde gelecekte hanlığın kayığa geçeceğini bildirmiştir. Tarihi ananelere göre IX. yüzyılda Selçuklularla birlikte İran'ın Merv ve Mahan bölgelerine gelen kayıların anadoluya ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir ancak 1071 Malazgrit Savaşı'ndan sonra Selçukların sevk ve idaresinde anadoluya gelen boylar arasında kayılarında bulunduğu düşünülmektedir ayrıca bunların anadoluya geldiklerinde kesin olarak nerelere yerleştikleri de testip edilememektedir. XVI. Yüzyıl Osmanlı araşic belgelerinde Erzurum Karahisar-ı şarki (Şebinkarahisar), Sivas, Amasya, Ankara, Bozok, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Çorum, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Bolu, Eskişehir, Konya Çukurova,Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın hevalisinde kayı adını taşıyan köy ve aşiretlere rastlanması bu boyun Doğudan Batıya gçö yollarına ve yerleştikleri bölgelere işaret etmektedir daha sonra Kayaalp Oğlu Süleyman Şah, 50.000 hane Türkmeni yanına alarak konak konak ilerlemek suretıyle Van Gölü civarındaki Ahlat şehrine geldi. Buradanda Amasya'ya gitti. Beraberinde 80.000 yiğit asker vardı.Süleyman Şah Eyyübi Devleti ile birlikte Haşlılarla çarpışmak üzere bütün ağırlıkları ve oymaklarıyla beraber Amasya'dan yola çıktı . Elbistan tarafında ilerlerken Fırat Nehri'ni geçerken atından düüşerek vefat eder Kayı Boynu'nun çoğunluğu geri döner kalanlara ise Ertuğrul Gazi önderliğinde Batıya ilerleyerek Ankara yakınlarındaki Karacadağ çevresine yerleşip Sulatnönü, Domaniç ve Ermeni derbendi ve Söğüt'ü fetheder Ertuğrul Gazi ölünce yerine geçen Osman Bey Osmanlı Devleti'ni kurar
                                                                                                                     
Kayı boyunun göçü, tarihin kaydettiği en mühim olaylardan biridi. 3 yüzyıl süren bir göç ve 7000 kilometrelik bir mesafe kateden Kayılar 7 yüzyılı aşan zamandan beri de yerleştiği noktada yadediliyor.
COMMENTS

a
Ad

..,1,1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd Paşanını...,1,14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından..,1,14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini yapan Bursa'lı,1,14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından..,1,14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan...,1,1406 yılında yıldırım beyazıd ın oğlu şehzade süleyman tarafından mimar hüseyin oğlu Aliye inşa ettirildiği kapısı..,1,1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden...,1,1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir..,1,15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı Muradiye açık hava Müzesi'nde Farsça..,1,15.Yüzyılda ahi Bayazid in oğlu hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak...,1,15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi..,1,15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden..,1,16.yüzyılda halvetiye tarikatına bağlı olarak şeyh Yakup Çelebi (vefatı..,1,16.Yüzyılda Karaşeyh ünvanlı bir kişi tarafından yaptırıldığı...,1,1826 yılının 15 Haziran'ı. İstanbul'da gün ağarırken devrilen kazanların uğultusu yeri göğü inletiyordu. Bölükbaşı..,1,2500 yıl önce Türkler tarafından keşfedildi dünyaca ünlü..,1,A,1,Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,1,aslen yemen in karakad köyünden olan ve Fatih zamanında İstanbul a gelen Mehmet Hüseyin Çelebi tarafından 1460 yılında.....,1,Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu..,1,B,7,bu yıl 11 incisi düzenlenen Osman gaziyi anma ve Bursa nın fethi şenlikleri yaklaşık..,1,Bursa büyük şehir belediyesi 1400lü yılların başında beyazıd paşa tarafından..,1,Bursa da yaşayan..,1,Bursa doğan mahahalle sinde bulunmaktadır Fatih döneminde..,1,Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si...,1,Bursa Osmanlı karşı duran türbesi...,1,Bursa Osmanlı Muradiye hamamı . hamam 1426 yılında II Murat tarafından yaptırılmıştır,1,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,1,Bursa tarihi büyük şehir belediye binası,1,Bursa uludağ telefirik..,1,Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı,1,Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi..,1,Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan Fidan Hanı,1,C,8,Cami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan...,1,camiler,8,Caminin kitabesinde edincikli hızır oğlu yahşi bey tarafından...,1,Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd..,1,Çandarlı Halil paşanın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi hatice hatuna gelir getirmesi amacıyla yapılmış olduğu söylensede bir başka görüş olarak fenari ailesinden olan...,1,Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı giriş kapısının üzerindeki Sülüs...,1,Devlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden..,1,Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da..,1,Hacivat ve karagöz...,1,Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki..,1,Hamam Gazi Orhan Bey tarafından yaptırılan ve Bursa'nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi'nin bir parçasıdır,1,Hamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir yapıya ilişkin bulunabilinen en erken tarihli kaydın 1605 yılına..,1,Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından..,1,Hüdavendigar külliyesinin merkez yapısı olan cami hüdavendigar şanıyla anılan I.Murad (1360-1389) tarafından..,1,I,1,II. Murad dönemi (1421-1451) vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından,1,II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir..,1,II.Bayezıd'ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar'da bir mescit Bursa'da bir Mektep yaptırmış ve...,1,II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında..,1,II.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş..,1,II.Murad döneminde Yıldırım Darüşşifası'da Müderris olan Hoca Tabip Hüsnü efendi tarafından 1467 yılında yaptırılmıştır Minare Şerefesinin..,1,içindeki o şahane çay bahçesinde...,1,İlk Osmanlı medreselerinden yeşil medrese (sultaniye medresesi)1414.1424 ..,1,imaret çelebi mehmed yüzyıl hacı UNOSCO paşa soup mutfak külliye world şehir,1,Kaplıca I.Murad hüdavendigar tarafından hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak Bizans hamamı...,1,Kara Timurtaş paşanın oğlu Oruç bey in kızı ve Fatih Sultan Mehmed in vezirlerinden Zağonos paşanın..,1,Keskin kılıçları kalkanları işlemeli cepkenleri efsane olmuş figürleri kılıçve kalkanların oluşturduğu ahenkli..,1,Kuzeydeki giriş kapısı üzerindeki sülüs hat ile yazılmış kitabesinden caminin 1459 yılında..,1,Külliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı..,1,Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı,1,Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak yaptırılmıştır Mimarisi ve inşa...,1,Muradiye Camii,1,Osmanlı devlet arması,1,Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur...,1,Osmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının...,1,Osmanlı evleri,1,Osmanlı Pâdişah larından Kanûnî Sultan Süleymân Hân zamanında,1,Osmanlı sadrazamlarından ishak paşanın oğlu ibrahim paşa nın kethüdası sofu hacı sinan tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır...,1,Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin..,1,Osmanlı tarihi Muradiye imareti...,1,Osmanlı tarihi Muradiye külliyesi..,1,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad Hüdavendigar..,1,Sultan bayezid received the title of Yıldırım (thunder) because of his heroicacts in bettlefields,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,Sultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir,1,Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan..,1,Sultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin...,1,Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir..,1,Tanınmış Türk İslam Osmanlı filozofu ve hekimidir (980-1037) Buhara ya yakın Afşane de doğdu..,1,Tarih öncesi yıllardan bu yana süre gelen Para basımı..,1,tarihi ırgandı köprüsü..,1,Türbe,1,Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi,1,Türbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II.Murad adına,1,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,Türbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında...,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla..,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in..,1,Türbe Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573...,1,Türbenin II.Bayezıd'ın eşi ve Şehzade Abdullah'ın Annesi olan Şirin Hatun..,1,Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için..,1,Türbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak burada yatan kişinin..,1,Unesco bursa,2,yeşil camii mosque sultan çelebi Osmanlı hacı ivaz nakkaş green twofloor T hünkar mahfili el mecnun bin ilyas,1,YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu,1,Yeşil külliyesinde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü nakkaş ali bin İlyas alinin torunu olan...,1,Yeşil külliyesinin mimarı olan Hacı İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir Cminin Vakıf kaydı 1427.yılında tescil edildiğinden..,1,Yıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat..,1,Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultanın eşi Hundi Hatun tarafından 1426. tarihinde..,1,Yıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu...,1,Yıldırım külliyesinin bir parcasadır Yıldırım Bayezıd tarafından 1399. yılında yaptırıldığı vakfiyesinde yer alan..,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM
https://2.bp.blogspot.com/-s0MarX0fSwE/VUS5S4t2lmI/AAAAAAAAAgU/yycGNwZxWgc/s1600/IMG_20150311_145204.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-s0MarX0fSwE/VUS5S4t2lmI/AAAAAAAAAgU/yycGNwZxWgc/s72-c/IMG_20150311_145204.jpg
BURSA SEVDAM
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/05/gazi-ertugrul-gazi-bey-osmanl.html
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/05/gazi-ertugrul-gazi-bey-osmanl.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts DEVAMINI OKU Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS DEVAMINI OKU RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy