HISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX

EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN) Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da vefat etti babası Emir Külal lakabı ile tanına...

EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN)
Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da vefat etti babası Emir Külal lakabı ile tanınan devrin mutasavvıflarından Seyyid Ali efendidir.Emir Sultan hazretlerinin Emir Külal lakabıyla tanınan babası Seyyid Ali efendi oğlu Muhammed Şemseddin i yetiştirip büyütmüşve onun ergenlik çağına geldiği 17.18. yaşlarında vefat etmiştir kendilerine Hz.peygamber neslinden geldiği için Emir soyu Hz.Hüseyin e dayandığı için Seyyid Buhara da doğmuş olmasından Emir Buhari veya Emir Şemseddin-i Buhari denildiği gibi tasavvufi terbiyede velilik manevi rütbesini kazanması ve aynı zamanda Sultan Yıldırım Bayezıd ın damadı olması dolayısıyla Emir Sultan denilmiştir Emir Sultan Haç vazifesini  eda ettikten sonra Medine-münevvere de devamlı kalmak arzusunda olduğu halde gördüğü rüya üzerine Bursa ya gelip yerleşmiştir Peygamber Efendimizden aldığı manevi emir üzerine Yıldırım Bayezıd ın kızı Hundi Fatma Sultan ile evlenmişler bu evlilikten Emir Ali adında bir oğlu iki kızları olmuştur.1442. de II.Murad ın İstanbul kuşatması sırasında bütün seyyit ve dervişleriyle sefere katılan Emir Sultan hazretleri ilk defa rum ikliminin (Anadolu nun) Sultanı ünvanı verilmesi vesilesiyle Yıldırım Bayezıd a ve sefere çıkacakları zaman Çelebi Mehmed ile II.Murad a kılıç kuşatmıştır Emir Sultan Hazretlerinin mensup olduğu tarikat konusuna gelince onun Halvetiyye tarikatının Nurbahşiyye koluna intisap ettiğini ifade edenler olduğu gibi babası Seyyid Ali den Necmeddin-i Kübra ya ulaşan bir silsileden bahisle Kübreviyye tarikatına mensup olduğunu söyleyenlerde vardır Emir Sultan hazretleri Zülcenaheyn (iki kanatlı) hem zahiri hemde batıni ilimleri tahsil etmiş ve okutmuşlardır bu sebeple kendisi Kerametler Sultanı diye anılmıştır hayatında olduğu gibi vefatından sonra da feyiz ve tesirleri devam etmekte olan zatlardan dır.63. yaşında iken Hiçri 833. Miladi.1429.da bir veba salgınında vefat etmiş ve hali hazırda mevcut türbelerinde defnedilmiştir.

EMİR SULTAN (MUHAMMED ŞEMSEDDİN) BİOGRAPHY
Emir Sultan was born in Bukhara in 1368. and he died in Bursa in 1429.his fether Seyyid Ali Efendi.also known by the nicname Emir Külal raised Muhammed Şemseddin and he died when Muhammed Şemseddin was about 17-18 years old Muhammed şemseddin was named Emir because he descended from the prophet Hz.Muhammed named Seyyid for descending to Hz.Hüseyin and named Emir Buhari or Emir emseddin-i Buhari as he was born in Bukara as he was Sultan Yıldırım Bayezıd s son-in law and he was a sainthood  in islamic mysticism he was called Emr Sultan although he had a wish to settle in medina after going on pilgrimage upon a dream he came and settled in Bursa Emir Sultan got married with Yıldırım Bayezıd s daughter Hundi Fatma Sultan upon the moral order of Hz.Muhammed they had two daughters and a son named Emir in 1422. Emir Sultan joined the war with his all sayyids and darvishes during the İstanbul enclosure and as Yıldırım Bayezıd was given the title the Sultan of anatolia for the first time Emr Sultan dressed his sword before the war he also dressed his sword before the war he also dressed Çelebi Mehmed and II.Murad s swords aboud Emir Sultan membershib of religious order some people say he was a member of nurbahşiyye branch of halvetiyye religious order but some people say that he was a member of kübreviyye religious order according to a rumour which reached from his father Seyyid Ali to Necmeddin-i kübra Emir Sultan Zülcenaheyn (means both lifetme and afterlife) both learned and taught apparent and immanent sciences so he was named the Sultan of miracles his enlightment and influence has always existed both during his life and after his death when he was 63. years old he died beacuse of plaguc disease in 1429 (hegira 833) at his funeral prayer the imam was Hacı Bayram Veli Hz.who was living in Bursa at that time and then he was entombed in the same place with hs current tomb.


EMİRSULTAN KÜLLİYESİ NİN TARİHCESİ
CAMİİ; 1429.yıllarında Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultan ın eşi Hundi Fatma Hatun tarafından yaptırılmıtır giriş bölümünde şadırvanlı geniş ve güzel avlusu vardır Bursa camileri içinde en geniş ve en güzel avlusu olan camidir avlu 16 kaş kemerli ahşap-kagir revaklarla çevrildir kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde taştan yapılmış iki minaresi vardır 1855.depreminde yıkılan minareler 1868.yılında Sultan Abdulaziz han döneminde yenilenmiştir binanın beden duvarları taş ve tuğladan yapılmıştır cami 1795. yılında yıkılmış ve 1804.yılında Sultan III.Selim tarafından tekrar yaptırılmıştır bu konudaki kitabe cami giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır 1855. depreminde büyük zarar gören cami tekrar onarılmış ve bu onarımlar nedeniyle özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir ilk yapıldığında altı kubbeli olduğu belirtilen kare planlı caminin ibadet alanının üzeri şu anda büyük bir kubbe örtmektedir son cemaat yerinin tabanları tuğla ile avlu mermer taş ile döşelidir hamam metruk perişan bir vaziyetteyken 2007. senesinde restore edilmiştir Külliyenin şu anda mevcud olmayan  binalarından Cezeri Kasım Paşa Medresesi türbesi ve aş evi caminin batı kısmında bulunmaktaydı.

HISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX

MOSQUE; ıt was built by hundi fatma hatun who was Yıldırım Bayezıt s daughter and emrsultan s wife in 1429.ın the entrance part there is a wide and beatifuıl forecourt with a fountain ıt has the widest and the most beatıful forecourt in Bursa mosques the forecourt is surrounded with 16.arched wooden-stone porticoes ıt has two stone minarets at the northeast and nortwest corners the minarets were collapsed at the earthquake in 1855.and rebuilt in 1868.by Sultan Abdulaziz the main walls of the building were made from stone and bricks the mosgue was collapsed n 1795. and rebuilt by Sultan III.Selim in 1804.the inscription aboud the mosgue is written above the entrance door ıt was damaged too much at 1855. earthquake and rebuilt again but it has lost its almost all original from the celing of the square shaed mosque which used to heve six domes originally is surrounded by a large dome today the ground of the back side of the mosque was made from bricks and the ground of the forecourt was made from marble the bath was desolated and it was in a very bad situation however it was restorated n 2007.Cezeri Kasım Paşa madrasah tomb and soup kitchen which dont exist today used to be situated at the west side of the mosque.  

EMİRSULTAN TÜRBESİ

sufilkte velilik rütbes kazanan Emir Sultan hazretleri (1368-1429)peygamber soyundan geldiği için Emir gönülleri feth ettiği için Sultan ünvanı almıştır buhara da doğmuş olan Emr Sultan es-seyyid şemseddin Mehmed bin Aliyyül Buhari  olarak bilinmektedir türbesi Emir Sultan ın eşi ve Yıldırım Bayezıd ın kızı Hundi hatun tarafından 15.yüzyılda yaptırılan külliyenin içinde yer almaktadır yaı 1804. yılında  Sultan III.Selim in cami ve türbeyi yeniden inşa etmesiyle bu gün ki halini almıştır 1845.yılında Sultan Abdulmecid tarafından Türk barok u üslübunda onarılmıştır 1868.de Sultan Abdulaziz tarafından yenden onarım yapılmıştır sekizgen planlı yapının üzeri kubbeyle örtülüdür türbenin içersinde Türk barok üslübunca kalem işleri süslemektedir türbede Emir Sultan hazretleri ile eşi hundi hatun oğulları emir ali ve iki kızlarına ait sandukalar yer almaktadır.  

MOUSOLEUM OF EMİRSULTAN  

as his majesty Emir Sultan (1368-1429) who was granted the sufism rank of a veli was a descendant from the prophets blood-line he was granted the title of an emir or ameer and as he conquered the hearts he was granted the title of a Sultan or Sultan Emir Sultan born in bukhara is known as es-seyyid shemsuddin mehmed bin aliyyül buhari this mousoleum  is situated within the külliye built in the 15th century by hundi hatun the wife of emir Sultan and daugter of Yıldırım Bayezıd in 1804.when Sultan Selim.III. re-built both mosgue and mousoleum the latter took its current state ıt was renovated in1845. by Sultan Abdulmecid in türkişh baroque style this structure was renovated anew in 1868.by Sultan Abdulaziz this mausoleum is bult with an octagonal plan and is covared wth a dome ıts interior is decorated with hand drawn ornaments in türkişh baroque style the sarcophagi of his majesty emir sultan of his wife hundi hatun of their son emir ali and of their two daughters are situated inside this mausoleum.
                                                

                                                       EMİRSULTAN KÜLLİYE ÇEŞMELERİ


                                                        DARÜS-SAADE AĞASI ÇEŞMESİ 
                                                        1743.yılında camiyi tamir eden darüs-saade 
                                                        ağası tarafından yaptırılmıştır
    
                                                           FATMA HANIM ÇEŞMESİ
                                                           1838.yılında beytül harem sürresi
                                                           Emir hacı Mustafa zevcesi zehra adına
                                                           Fatma tarafından yatırılmıştır.
                                                            KURTBASAN ÇEMESİ
                                                            1851 .yılında yaptırılmıştır

                                                              BEŞİR AĞA ÇEŞMESİ
                                                              1743 .yılında Beşir Bin İbrahim
                                                              tarafından yaptırılmıştır.


COMMENTS

a
Ad

..,1,1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd Paşanını...,1,14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından..,1,14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini yapan Bursa'lı,1,14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından..,1,14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan...,1,1406 yılında yıldırım beyazıd ın oğlu şehzade süleyman tarafından mimar hüseyin oğlu Aliye inşa ettirildiği kapısı..,1,1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden...,1,1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir..,1,15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı Muradiye açık hava Müzesi'nde Farsça..,1,15.Yüzyılda ahi Bayazid in oğlu hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak...,1,15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi..,1,15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden..,1,16.yüzyılda halvetiye tarikatına bağlı olarak şeyh Yakup Çelebi (vefatı..,1,16.Yüzyılda Karaşeyh ünvanlı bir kişi tarafından yaptırıldığı...,1,1826 yılının 15 Haziran'ı. İstanbul'da gün ağarırken devrilen kazanların uğultusu yeri göğü inletiyordu. Bölükbaşı..,1,2500 yıl önce Türkler tarafından keşfedildi dünyaca ünlü..,1,A,1,Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,1,aslen yemen in karakad köyünden olan ve Fatih zamanında İstanbul a gelen Mehmet Hüseyin Çelebi tarafından 1460 yılında.....,1,Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu..,1,B,7,bu yıl 11 incisi düzenlenen Osman gaziyi anma ve Bursa nın fethi şenlikleri yaklaşık..,1,Bursa büyük şehir belediyesi 1400lü yılların başında beyazıd paşa tarafından..,1,Bursa da yaşayan..,1,Bursa doğan mahahalle sinde bulunmaktadır Fatih döneminde..,1,Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si...,1,Bursa Osmanlı karşı duran türbesi...,1,Bursa Osmanlı Muradiye hamamı . hamam 1426 yılında II Murat tarafından yaptırılmıştır,1,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,1,Bursa tarihi büyük şehir belediye binası,1,Bursa uludağ telefirik..,1,Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı,1,Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi..,1,Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan Fidan Hanı,1,C,8,Cami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan...,1,camiler,8,Caminin kitabesinde edincikli hızır oğlu yahşi bey tarafından...,1,Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd..,1,Çandarlı Halil paşanın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi hatice hatuna gelir getirmesi amacıyla yapılmış olduğu söylensede bir başka görüş olarak fenari ailesinden olan...,1,Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı giriş kapısının üzerindeki Sülüs...,1,Devlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden..,1,Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da..,1,Hacivat ve karagöz...,1,Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki..,1,Hamam Gazi Orhan Bey tarafından yaptırılan ve Bursa'nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi'nin bir parçasıdır,1,Hamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir yapıya ilişkin bulunabilinen en erken tarihli kaydın 1605 yılına..,1,Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından..,1,Hüdavendigar külliyesinin merkez yapısı olan cami hüdavendigar şanıyla anılan I.Murad (1360-1389) tarafından..,1,I,1,II. Murad dönemi (1421-1451) vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından,1,II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir..,1,II.Bayezıd'ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar'da bir mescit Bursa'da bir Mektep yaptırmış ve...,1,II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında..,1,II.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş..,1,II.Murad döneminde Yıldırım Darüşşifası'da Müderris olan Hoca Tabip Hüsnü efendi tarafından 1467 yılında yaptırılmıştır Minare Şerefesinin..,1,içindeki o şahane çay bahçesinde...,1,İlk Osmanlı medreselerinden yeşil medrese (sultaniye medresesi)1414.1424 ..,1,imaret çelebi mehmed yüzyıl hacı UNOSCO paşa soup mutfak külliye world şehir,1,Kaplıca I.Murad hüdavendigar tarafından hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak Bizans hamamı...,1,Kara Timurtaş paşanın oğlu Oruç bey in kızı ve Fatih Sultan Mehmed in vezirlerinden Zağonos paşanın..,1,Keskin kılıçları kalkanları işlemeli cepkenleri efsane olmuş figürleri kılıçve kalkanların oluşturduğu ahenkli..,1,Kuzeydeki giriş kapısı üzerindeki sülüs hat ile yazılmış kitabesinden caminin 1459 yılında..,1,Külliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı..,1,Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı,1,Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak yaptırılmıştır Mimarisi ve inşa...,1,Muradiye Camii,1,Osmanlı devlet arması,1,Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur...,1,Osmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının...,1,Osmanlı evleri,1,Osmanlı Pâdişah larından Kanûnî Sultan Süleymân Hân zamanında,1,Osmanlı sadrazamlarından ishak paşanın oğlu ibrahim paşa nın kethüdası sofu hacı sinan tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır...,1,Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin..,1,Osmanlı tarihi Muradiye imareti...,1,Osmanlı tarihi Muradiye külliyesi..,1,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad Hüdavendigar..,1,Sultan bayezid received the title of Yıldırım (thunder) because of his heroicacts in bettlefields,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,Sultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir,1,Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan..,1,Sultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin...,1,Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir..,1,Tanınmış Türk İslam Osmanlı filozofu ve hekimidir (980-1037) Buhara ya yakın Afşane de doğdu..,1,Tarih öncesi yıllardan bu yana süre gelen Para basımı..,1,tarihi ırgandı köprüsü..,1,Türbe,1,Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi,1,Türbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II.Murad adına,1,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,Türbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında...,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla..,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in..,1,Türbe Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573...,1,Türbenin II.Bayezıd'ın eşi ve Şehzade Abdullah'ın Annesi olan Şirin Hatun..,1,Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için..,1,Türbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak burada yatan kişinin..,1,Unesco bursa,2,yeşil camii mosque sultan çelebi Osmanlı hacı ivaz nakkaş green twofloor T hünkar mahfili el mecnun bin ilyas,1,YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu,1,Yeşil külliyesinde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü nakkaş ali bin İlyas alinin torunu olan...,1,Yeşil külliyesinin mimarı olan Hacı İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir Cminin Vakıf kaydı 1427.yılında tescil edildiğinden..,1,Yıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat..,1,Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultanın eşi Hundi Hatun tarafından 1426. tarihinde..,1,Yıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu...,1,Yıldırım külliyesinin bir parcasadır Yıldırım Bayezıd tarafından 1399. yılında yaptırıldığı vakfiyesinde yer alan..,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : HISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX
HISTORY OF EMİRSULTAN COMPLEX
https://3.bp.blogspot.com/-BkOScS7VDNw/VWbAFX85jBI/AAAAAAAABw4/jbfcFQf-7IU/s320/IMG_20150527_153114.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-BkOScS7VDNw/VWbAFX85jBI/AAAAAAAABw4/jbfcFQf-7IU/s72-c/IMG_20150527_153114.jpg
BURSA SEVDAM
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/05/history-of-emirsultan-complex.html
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/05/history-of-emirsultan-complex.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts DEVAMINI OKU Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS DEVAMINI OKU RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy