15.11.2015

OSMANLI MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI

MEZAR TAŞI BAŞLIKLARI
Osmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının bir başlığı varsa bu mezar bir erkeğe aittir erkeklerin mezar taşlarında bulunan başlıklar mezar sahibinin meslek ve meşrebine göre yapılmaktadır bu mezar taşı başlıkları kendi içlerinde en süslü şekilde sarıklı, kavuklu, başlıklı. ve fesli, olarak dörde ayrılmaktadır Osmanlı mezarlıklarında yatan kişinin mesleği ve meşrebi mezar taşının üzerindeki işaretlerden anlamak mümkündür mesala bir denizcinin mezar taşında çapa gemi yelken bezi;bir katibinkinde ise hokka ve kalem görülmektedir hanımların mezar taşları ise Çiceklerle süslüdür hanımların günlük hayatta hotoz taktıkları için hotoz başlıklı mezar taşları da görmek mümkündür bu hotozun altın kolye olarak hanımların alınlarına yahut boyunlarına taktıkları altın sıralı kolye ve alınlıklar mezar taşlarına işlenmiştir.

                                                                                                                                                                     BURMA SARIKLI BAŞLIK                                                             MEVLEVİ BAŞLIKLARI      
Şehzade Kubbe altı Vezirleri Sancak                                       Mevlevilikte tarikata intisap edip derviş
Beyleri Beylerbeyleri Deftedar gibi üst                                  Olanların mezar taşlarında "destarsız"      
Düzey devlet adamlarının tercih ettiği                                                    Dal sikke vardır.
15.yüzyılda kullanılan bu sarık çeşidini
birçok mezar taşında görmek mümkündür.

ÖRFİ DESTARİ KAVUK                                                                   NAKŞİ BAŞLIKLARI
Bu kavuğu takanların büyük bölümü                                        Nakşi Tacı kadiri ve nakşi Tarikatlarına
küçük dereceli ulema küçük ve orta                                          ait mezar taşı başlıkları ise "müjganlıdır
kademeden kadılar müftüler imamlar
ve vakıflarda çalışanlar ile derviş ve
şeyhlerdir.
                                                                         
                      

DARDAĞAN TİPİ BAŞLIK                                                                       SÜMBÜL TACI
Yeni çerilerin büyük bir bölümü                                                            Sünbüli yolun kurucusu sümbül
tarafından kullanılmıştır                                                                         Sinan efendiden dolayı bu yola
                                                                                                                intisap edenler de mezar taşına
                                                                                                                sümbül motifi işletmektedir
                                       
KATİBİ BAŞLIK                                                                                            BEKTAŞİ TACI
Devlet memurlarının büyük                                                               Bektaşi şeyhlerin mezar taşlarında
bir kısmı katipler ve yazı                                                                   çoğunlukla 12 terkli yani dilimli
işlerini meslek edinenler                                                                   "hüseyni"ve 4 terkli "ethemi"başlık
tarafından kullanılmıştır.                                                                                kullanılmıştır.

MEZKEBİ BAŞLIK                                                                               
Hattat,kaşıkçı,hekim ve esnaflar                                                                KATİBİ BAŞLIK
tarafından kullanılmıştır.                                                           Devlet memurlarının büyük bir kısmı                                                                                                      Katipler ve yazı işlerini meslek edinenler
                                                                                                        tarafından kullanılmıştır.

                                             KADİRİ TACI                                                                                            FESLİ BAŞLIK
Kadiri ve Nakşi Tarikatlarına ait                                                     Kişinin meslegi hakkında tam bir
mezar taşı başlıkları ise müjganlı dır                                               bilgi vermez sadece hangi dönem
ayrıca kadiri mezar taşlarında 18.köşeli                                           yaşadıkları anlaşılır.
yıldız ile 8 yapraklı gül motifi kabartmalar
vardır.

GÜLŞENİ TACI                                                                                      HOTOZLU BAŞLIK
Gülşeni tarikatı mensupları için                                                                Hanım mezarları için
kullanılmıştır.                                                                                                   kullanılmıştır